Kancelaria adwokacka

Profesjonalizm, doświadczenie, efektywność

Oferta

Prawo Cywilne

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • spraw o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • spraw o ochronę prawa własności i posiadania
 • spraw o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawo ustanowienie służebności
 • spraw o zniesienie współwłasności
 • spraw o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania 
 • spraw o eksmisję
 • spraw o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • spraw o dział spadku
 • spraw o zachowek
 • spraw dotyczących odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczących obalenia testamentów odręcznych i szczególnych:
 • spraw o zapłatę
 • spraw o odszkodowania
 • spraw dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • spraw o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowania, sporządzania i zabezpieczania wykonania umów
 • polubownej i sądowej windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów
 • reprezentowania Klientów przed organami egzekucyjnymi

Prawo Rodzinne

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • spraw o rozwód
 • spraw o separację
 • spraw o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • spraw o ustalenie pochodzenia dziecka
 • spraw dotyczące władzy rodzicielskiej
 • spraw o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • spraw o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
 • spraw o podział majątku wspólnego
 • spraw o ubezwłasnowolnienie
 • spraw o przysposobienie

Prawo Karne

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, 
 • spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • spraw o ułaskawienie
 • spraw o wydanie wyroku łącznego
 • obrony w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego
 • spraw o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • spraw o dozór elektroniczny
 • spraw o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • spraw o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • spraw o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • spraw o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • spraw o orzeczenie kary zastępczej
 • spraw o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

Prawo Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • reprezentowania pracowników w sporach z pracodawcą
 • spraw o ustalenie stosunku pracy
 • spraw o przywrócenie do pracy
 • spraw dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • spraw o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • spraw o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • spraw o odszkodowanie wynikające z umów o zakazie konkurencji
 • reprezentacji w sprawach odwoławczych od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • spraw emerytalno–rentowych, 
 • spraw o świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Prawo Gospodarcze

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • spraw o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubownego i sądowej windykacja należności
 • reprezentowania Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • doradztwa przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • tworzenia i przekształceń spółek prawa handlowego

Prawo Administracyjne:

Kancelaria udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • zastępstwa prawnego przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych